شعبان

الهی!

رجب گذشت و ما از خود نگذشتیم!

مهربان همیشگی!

مبادا تو از ما نگذری!

سلام برشعبان واعیادش،سلام بر حسین و عباسش،

سلام برسجاد و سجودش

سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش...

خدای همیشه همراهم!   کمکم کن تا از ماه رسولت استفاده کامل را ببرم...

 

/ 0 نظر / 30 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.