آسمان مال من است

آری تو راست می گویی،آسمان مال من است

پنجره ،فکر، هوا، عشق، زمین مال من است

 

اما سهراب تو قضاوت کن،بر دل سنگ زمین جای من است؟

من نمی دانم که چرا این مردم دانه های دلشان پیدا نیست،

 

صبر کن سهراب

 

 

قایقت جا دارد؟


/ 1 نظر / 69 بازدید
نیلوفرمرداب

خدایـــــــا اهـــــــل معاملـــــه هستی؟ من جهنـــــــمت راندیده بازندگـــــــیم عوض میکنم! توکــــه زندگــــــی مرا دیده ای.. نتــــرس ضرر نمیکــــــــــنی.. آپممممممممممم