وداع

سلام برتو ! ای دوست نازنین ،ای بهترین وقتی که درمیان اوقات دریافته ایم و ای شریفترین ماه که طی ساعتها و روزها ما را دریافته ای.

درود برتو ای ماه ، ماهی که آرزوهای مارا به هدف نزدیک ساختی و اعمال مارا در فروغ خویش روشن می ساختی.

درود برتو ای همدم عزیز که تا همدم ما بودی قدر تورا نیکو شناختیم و هنگامیکه ترک ما گفتی از فراق تو فاجعه ای عظیم یافتیم و خاطرمان پریشان و آزرده شد.

سلام ودرود بر تو !ای همسایه ی گرانمایه که در کنار تو قلبهای ما به نرمی و مهربانی گرایید و گناهان ما از برکت تو کاهش یافت.

درود برتو ای یار عزیز که با کمک تو بر شیطان چیره شدیم و از برکت تو راه احسان شناختیم.

سلام ودرود برتو ای ماه بی نظیر که هیچ ماه همانند تو نتواند بود.

سلام بر تو که به دنیای ما با برکات و خیرات فرو آمدی و آلایش گناهان را از جامعه ی ما شسته ای.

درود برتو که به هنگام وداع خویشتن را ازتو بیزار نبینیم و روزه را که یادگار توست هرگز ترک نکنیم.

سلام برتو که هنوز به مانرسیده مشتاق مقدم تو بودیم و هنوز مارا ترک نگفته به یاد روز مفارقت خاطری پریشان و اندوهگین داریم.

سلام برتو که هرچه بد بود در جوارتو ازما دور بودو هرچه خیروبرکت در کنارتو برما ارزانی بود.

درود برشب قدرتو که قدرش ار هزارماه جلیل تر و شریفتر است.

ای پروردگارمن!

 ما مردمی هستیم که ماه مبارک تو را ادراک کردیم ، مارا به شرف این ماه تشریف فرموده ای و به نعمای خویش در این ماه توفیق دادی. نابخردان قدرش ندانستند و از خیر و برکتش محروم ماندند. این تو بودی که مارا به معرفت ماه مبارکتت برگزیده ای و به سنن مرضیه اش هدایت کرده ای. ما در این ماه آنچنان که شایسته بود به صیام و قیام نپرداختیم و اندکی از بسیار را ادا کردیم.

پروردگارا!

برعمرما چنان بیفزای که نوبت دگر مقدم  مبارک رمضان را بپذیریم و درآن هنگام به ما یاری ده تا بدان ترتیب که سزاوارتوست به قیام و قعود برخیزیم.

پروردگارمن!

 در این ماه هر گناهی که از ما سر زده خواه دانسته و نادانسته برما مگیر. ما را ببخش که به نفس خود ستم روا داشتیم و حرمت ماه مبارک تورا فرو گذاشته ایم.

پروردگارا!!

به روان مقدس آل محمد رحمت فرست و مصیبت مارا در بدرود ماه مبارک رمضان جبران فرمای و روز فطر را بر ما عیدی سعید گردان تا در این روز عفو تو شامل ما شود گناهان مارا بشوید و رنگ کدورت از ضمیر ما بزداید.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

با آرزوی بهترین عیدی از دستان مهربان خدای نازنینمان

عیدفطربرشما مبارک.قلب

/ 23 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نیما

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּعشق به خدا ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک میکنی؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ

سما

سلام دوست خوبم از روز هاي رمضاني چه خبر! تو چقدر دلت حال وهواي رمضان را گرفته است؟! كاش تمام لحظه هايمان رمضاني مي ماند![گل]

مصطفی

مارفتیم امریکا واسه کار برای کار معامله ی وسایل شرکت نایک فعلا تا یکی 2 ماه نیستم ولی میام زود شوخی کردم ای ژیمو عوض کردم خوشحال شیم عید همگی مبارک[نیشخند]

Hamed

الهي! نه من آنم كه ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی كه گدا را ننوازي به نگاهی، در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. كس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی، باز كن در، كه جز این خانه مرا نیست پناهی... [گل][قلب][گل]

مصطفی

یه دو سه تا شعر قشنگ خوشجل بزار لذت ببریم

نیما

سلام پرنده طلایی شما با افتخار لینک شدید منتظر حضور گرمتان هستم التماس دعا [گل][گل][گل]

نیما

راستی عزیزم ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღ…..ღ♥ღ♥ ..ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..............................@@................ღ♥ღ ..............................@@...............ღ♥ღ ................................................ღ♥ღ بدو بیــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــا ♥♥♥♥♥♥منتظــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــرم♥♥♥♥♥♥

عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل] به به عجب ضیافتی بود و تموم شد ای وای چقدر عمرم زود درگذر است[نگران][افسوس]